តារាងតំលៃ

KHMER & THAI TRADITIONAL MASSAGE

60 នាទី…………………..10 ដុល្លា
90 នាទី………………………15 ដុល្លា
120 នាទី………………………..20 ដុល្លា

OIL MASSAGE

60 នាទី……………………10 ដុល្លា
90 នាទី………………………15 ដុល្លា
120 នាទី……………………….20 ដុល្លា

AROMA THERAPHY (HEALTH PLUS *)

60 នាទី…………………….15 ដុល្លា
90 នាទី……………………….22 ដុល្លា
120 នាទី…………………………30 ដុល្លា

HOT OIL AROMA THERAPHY

60 នាទី…………………….18 ដុល្លា
90 នាទី………………………..27 ដុល្លា

BODY TO BODY MASSAGE

60 នាទី…………………….15 ដុល្លា
90 នាទី………………………..22 ដុល្លា

LOTION MASSAGE

60 នាទី…………………….13 ដុល្លា
90 នាទី………………………..18 ដុល្លា
120 នាទី………………………….24 ដុល្លា

LOTION SPA THERAPHY (FRANCE, KOREA)

60 នាទី…………………….18 ដុល្លា
90 នាទី………………………..27 ដុល្លា
120 នាទី…………………………36 ដុល្លា

FOUR HANDS MASSAGE

60 នាទី (ប្រេង)…………..20 ដុល្លា
60 នាទី (ឡេ)…………………25 ដុល្លា

SCRUB MASSAGE

90 នាទី (fruites, oil, saltybody scrub with
milk & honey purifying bath)…30 ដុល្លា

SCRUB COFFEE

90 នាទី (coffee, fruites, oil, saltybody scrub
with milk & honey, lemon purifying)…35 ដុល្លា

សូមជំរាប តំលៃម៉ាស្សាត្រូវបន្ថែមចំពោះសេវាកម្មដល់គេហដ្ធាន។